Semalt: Gözleg motory DuckDuckGo SEO hakda bilmeli zatlaryňyzGoogle, Bing, Yahoo häzirki wagtda iň meşhur gözleg motorlarydyr. DuckDuckGo, bu gözleg motory hakda eşitdiňizmi? Dogrusy, bu makalada sizi bu gözleg motory bilen tanyşdyrarys we DuckDuckGo-da web sahypaňyzyň işleýşini we görnükliligini nädip ösdürip boljakdygyny görkezeris.

“DuckDuckGo” -nyň radarymyzda ýasamagynyň sebäpleriniň biri, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ilkinji gezek her gün 100 million gözlegde möhüm sepgit gazandy. Indi, Google ýaly beýleki gözleg motorlary üçin beýle bir uly zat bolup bilmez, ýöne DuckDuckGo üçin bu dünýäni aňladýardy. Google-yň gözleg motorlarynyň monopoliýasyna eýe däldigini görkezdi we bize: "DuckDuckGo üçin optimizasiýa edýärismi?"

Gizlinlikde, DuckDuckGo köp ýyllaryň dowamynda köp ulanyjy özüne çekýär we traffik döredýär. Birneme arkaýyn barlagdan soň, DuckDuckGo gözleg netijelerinde ýerleşdirmek üçin nämäniň syrlaryndan birine düşündik.

Emma menýudaky esasy elemente girmezden ozal (DuckDuckGo üçin nädip optimizirleýäris), geliň, okyjylarymyzy esaslar bilen tanyşdyralyň.

DuckDuckGo näme üçin möhüm?

DuckDuckGo-a 2018-nji ýylda gözläp başladyk we şol döwürde dünýä maglumatlaryň gizlinligini has goraýardy. Şahsy durmuşymyz babatynda “Facebook”, “Amazon”, “Apple” we “Google” ýaly käbir ägirt kompaniýalar bilen ynamsyzlyga garşy meselelerimiz bar.

Bu programmalarda ulanyjylaryň näçeräk gizlinlikdigi baradaky düşünjäniň artmagy bilen, maglumatlary nädip ýygnaýandyklary we paýlaşýandyklary barada has köp maglumat açylýar. DuckDuckGo, özüni tanatmak üçin bu "betbagtlykdan" peýdalandy. “DuckDuckGo” -nyň ulanyjy maglumatlaryny alyp barşy, ony beýleki gözleg motoryndan başlap tapawutlandyrýar.

DuckDuckGo-yň pikiriçe, ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny ýa-da gözleg taryhyny hiç wagt saklamaýar. Ulanyjylaryny mahabat bilen ýalňyşlaşdyrmaýar ýa-da internetdäki işlerini yzarlamaýar. Olaryň mantrasy ýönekeý, "Diňe gözläň; nyşana gönükdirilen mahabat ýok, yzarlamaz". Bu, bu şahsy gözleg motorynyň ulanyjylaryny yzarlaýan we maglumatlaryny mahabat üçin ulanýan google bilen aç-açan tapawudyny görkezýär.

“DuckDuckGo” -nyň habaryna görä, 2020-nji ýylda öz saýtynda 24 milliard töweregi gözleg geçirildi, bu 2019-njy ýyldakydan 57% köpeldi. 2020-nji ýylyň dekabrynda gözlegleriň gündelik ortaça sany hem 79 million töweregi boldy. Geçen ýylda bu san 48 million töweregi gözleg bolupdy.

Aşakda DuckDuckGo tarapyndan onuň ösüşini görkezýän diagramma bar:https://duckduckgo.com/traffic

Bular täsirli sanlar, ýöne olary göz öňünde tutmalydyrys. “DuckDuckGo” bazary gözleg motory pudagynyň beýleki esasy oýunçylary bilen gapdalynda goýlanda reňkli bolýar.

Şeýle-de bolsa, has ýakyndan seljerip, käbir web sahypalarynyň, hemmesi bolmasa, DuckDuckGo-dan traffik alýandygyna göz ýetirdik. Bu san birneme az bolsa-da, tomaşa etmeli zat. Belki, bu kiçi gözleg motoryndan peýdalanmak, 2008-nji ýylda bitcoin satyn almak bilen deň bolar.

DuckDuckGo hakda näme bilmeli?

“DuckDuckGo” öz netijelerini köpçülikleýin web sahypalaryndan başlap, “DuckDuckBot” -a çenli 400-den gowrak çeşmeden alýandygyny öňe sürýär. DuckDuckGo-nyň ýeke-täk ähmiýeti şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi sebäpli, gözlegleriň nireden gelip çykandygyny anyk bilmeýär. Şeýle-de bolsa, GEO :: IP gözlegini ulanyp, takmynan bir ýer berip bilerler.

DuckDuckGo öz blogynda gözleg düwmesine basanyňyzda kompýuteriňiziň gözleg talaplaryny botlaryna iberýändigini düşündirýär. şol haýyşda, kompýuteriňize beren rugsatlaryňyza esaslanýan goşmaça maglumatlary hem öz içine alýar. Mysal üçin, bir sahypada ýerleşiş paýlaşmagyny saýlamasaňyz, kompýuteriňiziň berýän maglumatlary takmynan ýerleşýän ýeriňiz bolup biler.

Emma DuckDuckGo bilen tanyşmak üçin bularyň hemmesi barlap görmegiňizi maslahat berýäris. Esasy zatlary açanymyzdan soň, bu nädip kömek edip biler?

DuckDuckGo-da optimizasiýa üçin SEO opsiýalaryňyzy öwrenmek

Adaty SEO usullarynyň daşynda, DuckDuckGo-ny optimizirlemek üçin ädip boljak goşmaça ädimler bar.

Hil baglanyşyklaryny özüne çekiň

Beýleki gözleg motorlarynyň köpüsinde bolşy ýaly, baglanyşyklaram möhümdir. Gözüňizi ýummaň, sebäbi bu tansy müň gezek tans etdiňiz. Bu ýagdaýda birneme üýtgeşik, sebäbi bu görkezme göni DuckDuckGo-dan. Bu maglumatlar birnäçe ýyl ozal köpçülige mälim edilipdi we häzirem ulanylýar. Semalt Bu ýagdaýda aýratyn peýdaly bolup biljek baglanyşyklary nädip gurýandygymyzy görkezýän ajaýyp çeşme bar.

SEMrush, Ahrefs we ajaýyp ýaly gurallary ulanmak, baglanyşyk mümkinçiliklerini kesgitlemäge we derňemäge kömek edýän ajaýyp gurallardyr. Şeýle-de bolsa, hil baglanyşyklaryna ünsi jemlemegi ýatdan çykarmasaňyz kömek eder. Salgylar barada aýdylanda mydama hil we mukdar däl.

Maksatly diňleýjiňize düşüniň

Bu başga bir gysyş bolup biler, emma DuckDuckGo-nyň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini göz öňünde tutsaň, gözlegçiler bu gözleg motorynda başga bir özüni alyp barşyň görnüşini görkezmek üçin serişdedir. Mysal üçin, ulanyjy gözleg talaplaryna belli bir geo-kwalifikasiýa goşmak kararyna gelip biler, sebäbi DuckDuckGo-nyň ýerleşýän ýerini kesgitläp bilmejekdigine düşünýär.

Bu gözleg motoryny optimizirlemek, DuckDuckGo-nyň netijeler sahypalaryndan girýän traffigiňyza düşünmek üçin çuňňur açar söz gözleglerini hem talap edýär. Derňewimiz üçin ulanýan käbir gurallarymyzda Tohum açar sözleri, SpyFu we SEMrush bar. Bu gurallar ulanyjylaryň müşderilerimiziň önümlerini we hyzmatlaryny nädip gözleýändigi barada gymmatly intel berýär.

Bing üçin optimizasiýa

Muňa garaşmaýarsyňyz diýip jedel edip bileris. Geň. DuckDuckGo-da optimallaşdyrylmagy üçin Bing üçin web sahypasyny optimizirläp bilmedik. DuckDuckGo kömek sahypasynda, onuň Bing-e ýüzlenýändigini görýäris we olar köp partnýorlardan çeşme alýandyklaryny aýdýarlar we hyzmatdaşlarynyň arasynda iň köp ýaýranlary Bing.

DuckDuckGo-nyň Bing-den çekýändigini indi bilýändigimiz sebäpli, Bing üçin saýtlarymyzy optimizirlesek, akylly bolar, sebäbi gytaklaýyn bizi DuckDuckGo-nyň merhemetine salýar. Şonuň üçin Bing üçin iň oňat tejribelere eýerýändigimize göz ýetirýäris.

Bu, Bing-iň gözleg bazaryndaky pirogynda mynasyp paýynyň bardygyny göz öňünde tutup, her kime maslahat bermegimizdir. Bing üçin reýting maslahatlarynyň käbiri şulary öz içine alýar:
 • XML sahypa kartalaryňyzyň takyk we ýalňyşsyzdygyna göz ýetirmek.
 • XML sahypa kartalaryňyzy Bing webmasterine tabşyrmagyňyzy üpjün ediň.
 • Sahypaňyzyň umumy saglygyny barlamak üçin Bing webmaster gurallaryny ulanmak.
 • Gezelenç we indeksasiýa işine gözegçilik ediň.
 • Optimizasiýa gowulaşmalaryny kesgitläň.
Bing gowulaşmagy üçin algoritmlerine yzygiderli jogap berýär. Algoritm topary tarapyndan ulanylýan maglumatlar, algoritmiň aýratynlyklaryny we düzgünlerini üýtgetmek üçin ulanylýar. Täzelenen we bellikli maglumatlar soňra ýerine ýetirmek üçin maşyna yzyna berilýär.

Negativearamaz seslenmeler bar bolsa, Bing-iň algoritm topary ony amallaryny sazlamak we gowulandyrmak üçin ulanýar. Oňyn we otrisatel seslenmeler, enjamyň işini gowulandyrmak üçin ulanylýar.

SERP-ler on gök baglanyşykdan ýokaryk gurulýar. Bu on baglanyşyk her tarapdan SERP-iň esasyny düzýär. Bu, Bing-de (ýa-da başga gözleg motorynda) gök baglanyşyklaryň ýakyn wagtda öçmegine garaşmaly däldigimizi aňladýar. Ösüp barýan SERP aýratynlyklarynyň köpelmegi käbir gök baglanyşyklary ýok eden hem bolsa, ýakyn wagtda gök baglanyşyklaryň ýok bolmajakdygy henizem aýdyňdyr.

“Apple” kartalarynyň sanawyny talap ediň we täzeläň

“Apple Kartalar” sanawyna girip görüp bilersiňiz
https://mapsconnect.apple.com.

DuckSuckGo takmynan bermek üçin Apple Map sanawlaryny kartasy hökmünde ulanýar. Ulanyjylaryň ýerleşişi Işiňizi talap edeniňizden soň, doldurmaly käbir ugurlaryňyz bar, şol sanda:
 • Iş ady
 • Salgysy
 • Telefon belgisi
 • Iş wagty
 • Kategoriýalar
 • Sahypa
 • Sosial media platformalary

Netije

Beýleki gözleg motory ýaly, DuckDuckGo-ny optimizirlemek meselesinde jadyly içgi ýa-da gizlin açar ýok. Biziň edýän zadymyz, hil baglanyşyklaryny özüne çekmek, ulanyjy açar sözlerimize ünsi jemlemek we Bing we Google ýaly DuckDuckGo ulanýan beýleki gözleg motorlaryny optimizirlemek.

Bu ýerde asyl üns, SEO ördekleriňiziň hemmesini ördek ene ýaly web sahypaňyza yzarlamakdyr (ýaňakly jezany ulanmagyň iň amatly pursatyny gözleýäris). Häzirki wagtda kän bir eşidilmän biler, ýöne ýakyn geljekde DuckDuckGo-nyň nähili gowy ýa-da meşhur boljakdygyny kim aýdyp biler?

mass gmail